Reports

TRANSFAM Web-survey on Polish families living in Polish-Norwegian transnationality. Documentation of design, variables and measures (2015)

Lihong Huang & Monika Kochowicz NOVA-Norwegian Social Research, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 

Ewa Krzaklewska & Paula Pustulka Institute of Sociology, Jagiellonian University in Kraków

This documentation presents the methodology of the Web-based survey on Polish families in Norway, as well as descriptions of the questions and measurements included in the survey questionnaire. (...)

A survey on Polish families of which either all family members or some members of the family have migrated to Norway is the main task of Work-package 4 (WP4) in TRANSFAM project design. The aim of the survey is, as stated in the project proposal, to "contribute with empirical evidence to a better understanding of how migrant Polish young people plan and experience their new parenthood in the trajectory of work and family life, in light of their mobility and living arrangements, and the availability and accessibility of welfare and child care systems". The major deliverable of WP4 is a survey dataset including 400 Polish couples living in the two countries, focusing on cohabitating, married couples and parents with one or both them working in Norway.

This documentation first presents the design and data collection strategies, processes, as well as limitations of such design and strategies. Second part of the documentation presents questions and measures used in the survey data, which has five thematic sections: 1) personal background information, 2) children and family practices, 3) opinions on institutions and public services, 4) social life, and 5) settlement choices. 

 

Zapraszamy do lektury raportu Prof. Bożeny Muchackiej Expert report on the characteristics of Polish primary education

"Edukacja i wychowanie dzieci to procesy wymagające udziału wielu współpracujących ze sobą ludzi, skupionych głównie w dwóch środowiskach- rodzinie i szkole. Choć zakłada się pełną kooperację tych środowisk, to w kwestii poczucia odpowiedzialności za efekty wychowania i kształcenia środowiska te dzielą się, co więcej formułują dość często odmienne oczekiwania.

We współczesnej Europie, zarówno każde przedszkole, jak i każda szkoła spełniają określone edukacyjne i kulturotwórcze funkcje w swoim otoczeniu, zaspokajając zarówno potrzeby indywidualne i zbiorowe dzieci, jak i potrzeby lokalnej społeczności, a także oddziaływając na środowisko lokalne i relacje interpersonalne w tym środowisku. Dlatego też coraz częściej działalność edukacyjna i poza-edukacyjna przedszkoli oraz szkół staje się przedmiotem analizy podejmowanej przez dyrekcje i rady pedagogiczne jednostek, która zmierza do określenia misji oraz tożsamości danego przedszkola, a przede wszystkim – danej szkoły." (fragment raportu)

 

Expert report B. Muchacka

 

Jak pokazują wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, w końcu marca 2011 roku za granicą przebywało powyżej trzech miesięcy 2 017 tys. osób, w tym ponad 12 miesięcy i więcej – aż 1 560 tys. osób zameldowanych w Polsce na stałe. Co dziesiąte gospodarstwo domowe było gospodarstwem migranckim. W stosunku do danych z NSP 2002 wystąpił 2,6-krotny wzrost liczby gospodarstw, których wszyscy członkowie migrują. Najczęściej wyjeżdżają ludzie w wieku 20-39 lat (około 62%), w fazie zakładania i rozwoju rodziny, ale i zarazem poszukiwania szans na godne życie zawodowe. Ogromne przemieszczenia międzynarodowe Polaków silnie wpływają na przemiany więzi społecznych, funkcjonowanie i trwanie rodzin. Rodzą całą gamę problemów, które jeszcze nie tak dawno były niewidoczne lub pomijane w badaniach i dyskursie społecznym. Uwidoczniają liczne napięcia i konflikty, a zarazem niosą nowe wyzwania związane między innymi z fenomenem rodzin transnarodowych, funkcjonowaniem w warunkach wielokulturowości, dekonstrukcją/rekonstrukcją rodzin, odgrywaniem ról rodzinnych, organizacją opieki nad dziećmi (transnarodowe rodzicielstwo) i starszymi rodzicami (realizacja powinności międzygeneracyjnych), problemami emocjonalnymi i edukacyjnymi dzieci migrantów/reemigrantów. Polska kultura jest silnie związana z rodziną i sieciami rodzinnymi jako gwarantami stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Migracje młodych ludzi zasadniczo zmieniają fundament tych gwarancji, modyfikują oczekiwania społeczne i możliwości trwania rodzin w niezmienionym kształcie i przebiegu procesów wewnątrzrodzinnych wynikających z zasiedziałości polskich rodzin. Migracje różnicują rodziny co do form, struktury i jakości relacji, rozbijają homogeniczny, stabilny obraz polskiej rodziny. Coraz więcej ludzi w Polsce będzie identyfikowało się z problemami swych rodzin rozdzielonych czasowo lub na stałe, będzie starało się organizować praktyki i więzi rodzinne ponad granicami. 

            

The project funded by a Norwegian grant within the Core 2012 Call of the Polish Norwegian Research Cooperation with awards made by the National Centre for Research and Development