Opis zadań projektowych

Zadanie 1 - Przygotowanie raportu ze stanu badań

Celem tego zadania jest przygotowanie raport przedstawiającego stan badań i dostarczenie wiedzy niezbędnej do realizacji badań w innych zadaniach. Raport powstały w ramach zadania pierwszego będzie stanowić prezentację analiz i poruszanych w literaturze naukowej kwestii odnoszących się do poakcesyjnej migracji Polaków i Polek, ze szczególnym uwzględnieniem krajów skandynawskich.

Zadanie 2 - Rodziny migranckie w Norwegii /struktury relacji władzy i negocjacji wartości i norm w rodzinach transnarodowych 

Celami tego zadania są:

 • przygotowanie narzędzi badawczych, opracowanie doboru próby oraz wybranie tematów przewodnich dla wywiadów biograficznych i narracyjnych;
 • analiza społecznych procesów integracji doświadczanych przez rodziny migranckie, zbadanie życia rodzinnego, strategii rozłączania i łączenia rodzin, ich doświadczeń z instytucjami społecznymi, a także sposbów podtrzymywania więzi ponadnarodowych;
 • analiza wartości i norm rodzin transnarodowych;
 • dekonstrukcja i rekonstrukcja struktur relacji władzy w rodzinie oraz zmian w definiowaniu ról rodzinnych.

Zadanie 3 - Kapitał społeczny polskich imigrantów w Norwegii

Cele tego zadania to:

 • budowanie systematycznej wiedzy na temat tworzenia i utrzymywania kapitału społecznego wśród polskich rodzin imigranckich w Norwegii. Wiedza ta będzie stanowić podstawę do planowania narzędzi i polityk społecznych kierowanych do i uwzględniających potrzeby polskich migrantów i migrantek;
 • rozwój teoretycznego modelu pozwalającego zrozumieć rolę dobrowolnych stowarzyszeń w połączeniu z kapitałem społecznym migrantów i migrantek, poprzez badanie relacji polskich rodzin imigranckich do i w obrębie aktywności obywatelskich i wspólnot religijnych w Norwegii;
 • analiza roli mediów społecznościowych w tworzeniu i podtrzymywaniu kapitału społecznego wśród migrantów. 

Zadania 4 - Rodzicielstwo w perspektywie cyklu życia migrantów

Celem zadania czwartego jest dostarczenie empirycznych dowodów pozwalających zrozumieć, w jaki sposób młodzi polscy migranci planują i doświadczają nowych form rodzicielstwa w kontekście życia rodzinnego i pracy, uwzględniając ich mobilność, rozmaite plany życiowe, a także istnienie i dostępność opieki społecznej i opieki nad dziećmi. 

Zadanie 5 - Doświadczenia dzieci dorastających transnarodowo

Cele tego zadania to:

 • zbadania procesów adaptacji dzieci i nastolatków w polskich rodzinach migranckich w Norwegii do grup rówieśniczych, życia szkolnego, aktywności czasu wolnego i życia społeczności (główny cel);
 • zaadoptowanie perspektywy dzieci na życie codzienne w celu uzyskania unikatowego wkładu w studia nad transnarodowością;
 • rozwijanie pogłebionego rozumienia fenomentu migracji dzieci widzianej z ich własnej perspektywy, które pozwoli sformułować rekomendacje dla działań odpowiadających potrzebom dzieci w obszarze bezpieczeństwa ontologicznego, jak i akceptacji w społeczeństwie wysyłającym i przyjmującym. 

Zadanie 6 - Strategie osiedlania się w Norwegii

Głównym celem tego zadania będzie analiza wyborów osiedlania się nowych polskich migrantów w Norwegii oraz zbadanie wzorów przestrzennej mobilności  immigrantów w relacji do biegłości w znajomości języka norweskiego, czy też szerzej - kulturowego dystansu do społeczeństwa norweskiego.

Zadanie 7 - Integracja i reintegracja polskich dzieci w szkole

Cele tego zadania to:

 • stworzenie wspólnej platformy dla to create a common platform for successful integration of Polish children into the Norwegian school system and for re-integration of children with a Norwegian (or Scandinavian) school experience into the Polish school system;
 • to develop programs for intercultural education and home-school collaboration to support children's integration and re-integration processes.

Zadanie 8 - Strona projektu – przygotowanie i zarządzanie 

Celami tego zadania są:

 • publikowanie rezultatów badań, raportów i innych ważnych dokumentów związanych z rezultatami projektu w formie użytecznej dla innych badaczy oraz decydentów; 
 • ułatwianie komunikacji między członkami i członkiniami projektu; 
 • docieranie do szerokiej grupy odbiorców akademickich i poza akademickich, potencjalnych beneficjentów umieszczanych na stronie materiałów. 

Zadanie 9 - Koordynacja i promocja projektu 

Celami tego zadania są:

 • koordynacja ogólnych aktywności w projekcie; 
 • administracyjne wsparcie dla partnerów projektu, w szczególności w odniesieniu do kwestii administracyjnych;
 • prowadzenie ogólnej księgowości projektu poprzez monitorowanie i raportowanie o wydatkach;
 • nadzorowanie realizowania aktywności projektowych zgodnie z harmonogramem prac, zapewnienie o realizacji głównych zadań i dostarczeniu ich efektów w przewidzianych terminach;
 • rozpowszechnianie rezultatów projektu, w szczególności kierowanie i realizowanie strategii upowszechniania rezultatów, jak i organizowanie głównych konferencji (z udziałem polskich i norweskich deycdentów - prezentacje projektu, rezultatów i rekomendacji);
 • przygotowanie i przeprowadzenie danych wydarzeń, np. warsztatu dla pracowników socjalnych i pilotażowego programu edukacyjnego;
 • rozwijanie współpracy i sieciowanie w ramach projektu.

            

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.